4 December 2013

การออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo) สำหรับการประชุมระดับสูงไทย-แอฟริกา

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลงานและคัดเลือกผลงานผู้ชนะจำนวน ๕ ผลงาน และจะแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบโดยตรง รวมทั้งจะประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ http://thaiafrica.mfa.go.th ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเลื่อนการประกาศผลดังกล่าว เป็นภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

โดยกระทรวงการต่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตราสัญลักษณ์จำนวน ๕ ผลงานดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมดไว้โดยไม่ส่งกลับคืน« back

Related News